Psychologie

Psychologie is de academische discipline die zich bezighoudt met het innerlijk leven (kennen, voelen en streven) en het gedrag van mensen. Dit door het volgen van wetenschappelijke methodes, maar in sommige gevallen doet men beroep op symbolische interpretatie en kritische analyse, naar het voorbeeld van andere sociale wetenschappen. 

 

Psycholoog

De psycholoog is een deskundige in de wetenschap die zich bezighoudt met het innerlijk leven en het gedrag van de mens. Na een telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt bij de coördinator van de praktijk. Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er samen met het kind en de ouders een vervolgbehandeling opgesteld.

 

Tarieven

Psychologisch onderzoek

 • diagnostisch onderzoek in het kader van ADHD, ADD, ASS, ... 

 • belevingsonderzoek 

 • intelligentietesten (ook in functie van aanvraag logopedische therapie) 

 • neurologisch onderzoek 

 • onderzoek van executieve functies

Psychotherapie

SPELTHERAPIE VOOR KINDEREN

Speltherapie is een vorm van psychotherapie voor kinderen, waarbij spel als middel gebruikt wordt om een kind te begrijpen en te helpen. 


Waarom speltherapie?
Speltherapie is een effectief hulpmiddel om een gestagneerde ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

Wanneer speltherapie?
Wanneer (ingrijpende) gebeurtenissen of (psychische) problemen de sociale en emotionele ontwikkeling van het kind belemmeren, kan speltherapie spelenderwijs een oplossing bieden. 
Er kan aan de volgende problemen gedacht worden:

 • Problemen met het uiten van gevoelens zoals, boosheid, angst en verdriet

 • Te weinig zelfvertrouwen, een negatief zelfbeeld

 • Last van nare gebeurtenissen, nachtmerries, angsten, trauma’s

 • Hechtingsproblemen

 • Moeilijkheden in de omgang met leeftijdsgenootjes, niet kunnen samenspelen, pesten, teruggetrokken gedrag

 • Moeilijkheden in de omgang met volwassenen, gedragsproblemen, slecht luisteren, ... 


Hoe werkt speltherapie?
De therapie vindt plaats in de spelkamer. Die is zo ingericht dat het kind zoveel mogelijk vrijheid heeft om met allerlei speelgoed en expressiemateriaal te spelen: verkleedspullen, gezelschapsspellen, een zand- en watertafel, poppen, dieren, voertuigen, teken- en knutselmateriaal, bouwmaterialen, etc.
De speltherapeut heeft alle aandacht voor het kind en bouwt met hem of haar een vertrouwensrelatie op. Dat duurt soms een paar weken. 
De therapeut volgt het kind in zijn spel, brengt onder woorden wat er gebeurt in het spel en/of speelt mee. De speltherapeut sluit aan bij de initiatieven van het kind, leert de speeltaal van het kind begrijpen en ondersteuning te geven bij het uiten en verwerken van problemen. De speltherapeut heeft een empathische en accepterende grondhouding en is voorspelbaar.

GEZINSTHERAPIE

Spanningen in het gezin kunnen invloed hebben op het psychisch functioneren van éénieder. Het omgekeerde kan ook. Problemen van een gezinslid hebben vaak invloed op het functioneren van de anderen in het gezin.

Wanneer meerdere personen in een gezin problemen ervaren, kan gezinstherapie voorgesteld worden. 

 

Wanneer is gezinstherapie aangewezen?

Er kunnen zeer verschillende redeneren zijn om gezinstherapie te overwegen:

 • de communicatie loopt vast; er is niet één probleem maar er blijft een dreigend ongemak of spanning;

 • één gezinslid (kind of ouder) heeft een probleem waar heel het gezin zich zorgen over maakt;

 • er zijn veranderingen in het gezin waar iedereen het moeilijk mee heeft, een verhuis, scheiding, ziekte, overlijden, ...

 

Gezinstherapie kan een oplossing bieden daar waar het gezin vast raakt door onderlinge spanningen of door problemen van een gezinslid. De oorzaak van de problemen hoeft niet altijd binnen het gezin te liggen. Meestal wordt voor deze vorm van psychotherapie gekozen als de problemen  tot uiting komen in de gezinssituatie.

Gezinnen zijn geen statische systemen en door de jaren heen kan er veel veranderen door de geboorte van een kind, opgroeiende pubers, kinderen die het huis verlaten, ... Elke overgang naar een nieuwe fase vergt aanpassing en dat brengt soms spanningen met zich mee.  Soms kunnen wijzigingen in de gezinssituatie zoals een echtscheiding, een nieuw samengesteld gezin, of het verlies van een gezinslid, moeizaam verlopen. De gezinsleden beïnvloeden elkaar en kunnen de klachten of problemen verlichten of verzwaren.

 

Hoe gaat de gezinstherapeut te werk?

De werkwijze in gezinstherapie is zeer verscheiden. De gezinstherapeut helpt jonge kinderen om zich te uiten en kan ouders ondersteunen. Met oudere kinderen worden bepaalde onderwerpen samen besproken. De gezinstherapeut zal zich 'meerzijdig partijdig' opstellen: niemand wordt beoordeeld of veroordeeld, de visie van ieder gezinslid is belangrijk. Vaste patronen, onderlinge verhoudingen en verwachtingen worden zo zichtbaar. Het doel is dat iedereen zich beter gaat voelen. 

De gezinstherapeut zal doorgaans alle gezinsleden (partner, ouders, broers, zussen, grootouders, familieleden, …) uitnodigen voor het eerste gesprek en samen praten over de moeilijkheden en de zorgen die er zijn. Er wordt samen gezocht naar  krachten en (nieuwe) mogelijkheden bij de betrokkenen zelf en in hun context. 

Tijdens de gesprekken zoekt de gezinstherapeut samen met de leden naar andere manieren om met de problemen om te gaan. Tijdens de gezinstherapie kunnen de gezinsleden zich bewust worden van onderlinge reacties op elkaar en begrijpen welke invloed zij op anderen hebben. Vaak wordt er huiswerk afgesproken, bijvoorbeeld om uit te proberen hoe het is om zaken anders te doen. In een volgende sessie wordt dan teruggekomen op de ervaringen met het huiswerk. Zo wordt steeds verder gewerkt in de richting van de vooraf geformuleerde doelstellingen.

Wie deelneemt aan de gesprekken kan evolueren doorheen de gezinstherapie. Hoe vaak en wanneer de sessies plaatsvinden wordt samen besproken.

 

Hoelang duurt een gezinstherapie?

Hoelang de gezinstherapie zal duren hangt af van verschillende factoren: de aard van de problemen, de oorzaken, de voorgeschiedenis, de motivatie van de gezinsleden, … Voor sommige gezinnen kunnen enkele gesprekken reeds veel ophelderen. Andere gezinnen hebben nood aan een langdurige begeleiding. De gezinstherapeut zal altijd samen met het gezin bekijken wanneer een einde van de gezinstherapie kan voorzien worden.

Uiteraard is de belangrijkste doelstelling het doen verminderen of verdwijnen van de klachten of problemen. Dit wordt bereikt doordat mensen zich anders gaan gedragen ten opzichte van elkaar, anders met elkaar omgaan, anders op elkaar reageren en/of doordat men een andere visie krijgt op de problemen, op zichzelf en op de relaties.

PSYCHOTHERAPIE VOOR VOLWASSENEN

Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een vorm van psychische begeleiding met als doel het behandelen van geestelijke of lichamelijke klachten en sociaal of emotionele moeilijkheden.

Psychotherapie wordt meestal gegeven in de vorm van gesprekstherapie. In gesprek met de psychotherapeut kan je jouw verhaal delen en ga je samen op zoek naar inzichten, erkenning en oplossingen. Naast de gesprekken gebruikt de psychotherapeut therapeutische methodes of oefeningen om duidelijkheid of diepgang te krijgen.

Wanneer in psychotherapie?

Soms loop je tegen moeilijkheden aan. Emoties zoals angstboosheidverdriet of onzekerheid kunnen je leven heel wat moeilijker maken. Ook omstandigheden zoals relatieproblemenslaapproblemen of pesten of klachten als stressvermoeidheid of hyperventilatie kunnen erg lastig zijn. Misschien kamp je met een burn-out of depressie?

Psychotherapie kan hierin ondersteuning of een oplossing bieden. Je hoeft geen zware psychische stoornis te hebben om baat te hebben bij psychotherapie. Net door tijdig hulp te zoeken voorkom je vast te zitten.

Wat doet psychotherapie?

Door psychotherapie is het mogelijk om emoties te uiten of los te laten, trauma’s te verwerken of een plaats te geven en verder te gaan met je leven. Je leert er jezelf en je leven opnieuw in handen te nemen en op een constructieve manier om te gaan met emoties en mensen. Psychotherapie kan inzichten, ademruimte, oplossingen en groeikansen bieden.

SCHIP-AANPAK OF BEHANDELING

Dé methode bij echtscheiding en relatieproblemen

De SCHIP-aanpak voorkomt (v)echtscheidingen en relatieproblemen. 

Verkeert jouw relatie in slecht weer? Weet je niet hoe hier uit te komen? De communicatie krijg je niet meer goed op gang? Dan wordt het tijd om dieper te gaan. De SCHIP-aanpak krijgt boven water wat al te lang ondergedompeld is geweest. Samen leer je te luisteren naar de kwetsuren die je elkaar, onbedoeld maar toch, hebt aangedaan. Daarbij gaan jullie opnieuw met elkaar verbinden. Je leert je eigen en elkaars behoeftes kennen en hierover te praten.

 

Echtscheiding

Is het al te laat? Heb je besloten te gaan scheiden? Veertig procent van de huwelijken loopt op de klippen. Relaties die zich jarenlang opgebouwd hebben komen met een klap tot stilstand. Dat gaat je niet in de koude kleren zitten. Dat is rouw. Je hebt tijd en energie nodig om je relatie af te hechten en het gaat ook niet vanzelf.
Door het inzetten van de SCHIP-aanpak worden jullie geholpen om als partners zo goed mogelijk uit elkaar te gaan, zodat je verder kan als partners in ouderschap.

De SCHIP-aanpak

In heel Nederland en een deel van Belgie vind je getrainde SCHIP-behandelaren met een licentie voor professionele hulp bij echtscheiding en relatieproblemen.

Aanpassingsproblemen

Kunnen tot uiting komen in gevoelens van angst, onrust, somberheid maar ook in gedragsveranderingen. Daarnaast uit een kind spanningen en stress vaak lichamelijk en kunnen er ook lichamelijke klachten optreden. Een vorm van aanpassingsproblemen is bijvoorbeeld rouw- en verwerkingsproblemen.

 

 

 

Meer info >>>

Aandachtsstoornissen (ADHD)

AD(H)D is een chronische stoornis waarbij aandachtsproblemen, (hyperactiviteit) en impulsiviteit centraal staan. Deze symptomen komen in bepaalde mate bij de meeste mensen voor. Er is pas sprake van een stoornis wanneer de symptomen beginnen in de kindertijd en belemmerend werken voor het dagelijks functioneren. De symptomen krijgen een andere uitingsvorm naarmate de leeftijd. 

 

Meer info >>>

Angsten en angststoornissen

Angsten zijn gevoelens die we allemaal wel eens ervaren wanneer ons leven een onverwachte wending krijgt of wanneer we het gevoel van controle verliezen. Onvoorspelbare en onzekere situaties veroorzaken angst. Angsten kunnen kortdurend zijn, maar ook langdurend. Dit kan ertoe leiden dat het kind de situatie gaat vermijden. Hierdoor kan het sociale leven van het kind en zijn omgeving (ernstig) verstoord raken.

 

 

Meer info >>>

Autismespectrumstoornis (ASS)

Centraal staan stoornissen in de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden en in de ontwikkeling van leeftijdsadequate interesses, gedragspatronen en activiteiten.

 

 

 

 

 

 

Meer info >>> 

Concentratieproblemen

Concentratieproblemen kunnen een onderdeel vormen van ADHD met of zonder hyperactiviteit. Het kan echter ook voortkomen uit een onderliggende oorzaak zoals bijvoorbeeld emotionele problemen of leerproblemen. Hierbij is het belangrijk om die onderliggende oorzaak te vinden en dit aan te pakken.

 

 

 

Meer info >>>

Eetproblemen

Eetproblemen zijn bij kinderen moeilijk te onderkennen. Als ouder is het niet altijd eenvoudig om te zien wanneer je kind gewoon veel of weinig eet. Wanneer dit eetpatroon echter voor langere tijd blijft bestaan, kan het zijn dat er onderliggende problemen aan de basis liggen en kunnen leiden tot Anorexia of Boulimia. Deze eetstoornissen hebben grote lichamelijke, psychische en sociale gevolgen. 

 

 

Meer info >>>

Emotionele – en stemmingsproblemen

Stemming is een gevoelstoestand die relatief lang duurt en die niet wordt opgeroepen door een externe gebeurtenis. Een stemming kan sterk gedaald (depressief) of sterk verhoogd zijn (eufoor). Emotionele- en stemmingsproblemen komen bij kinderen en jongeren vooral tot uiting in negatieve gevoelens en/of gedachten.

 

Meer info >>>

Gedragsproblemen

Gedragsproblemen zijn gedragingen die door de omgeving als lastig beleefd worden, zoals agressief of gewelddadig gedrag, stelen, vandalisme,… Daarnaast gaat het ook over gedragingen die te maken hebben met het overtreden van de regels zoals ongehoorzaamheid, ruziemaken, spijbelen of weglopen van huis. 

 

 

 

Meer info >>>

Hechtingsproblemen

Wanneer volwassenen responsief inspelen op de balans tussen exploratiedrang en nabijheid zoeken resulteert dit in een veilige basis van sociaal functioneren (= veilige gehechtheid). Ongunstige omstandigheden of problemen in de balans tussen beide processen, kunnen leiden tot een onveilige hechting en in extreme situaties tot een hechtingsstoornis.

 

 

 

Meer info >>>

Hoogbegaafdheid

Hoogbegaafdheid is niet alleen een hoog IQ hebben, en dat op een creatieve manier gebruiken om bijzondere prestaties neer te zetten. Het betekent ook “anders zijn”. We moeten ons altijd bewust zijn van de negatieve reacties van anderen op iemand die verschilt van de groep. Daarnaast is het kind of de jongere zich ook zelf bewust van het “anders zijn”. 

 

 

 

Meer info >>>

Identiteitsproblemen

Er is sprake van problemen met het vinden van een balans tussen eigenheid, autonomie en individualiteit enerzijds en verbondenheid anderzijds.  Deze problemen doen zich vooral voor tijdens de puberteit en de adolescentie en komen vooral tot uiting in problemen met intimiteit, vervaging van het tijdsperspectief, gebrek aan concentratie en motivatie op school.

 

 

Meer info >>>

Leerproblemen

Specifieke leerproblemen zijn onverwachte, fundamentele moeilijkheden bij het leren lezen, spellen, schrijven of rekenen. Het hoofdkenmerk is de discrepantie tussen wat het kind presteert en wat er verwacht kan worden op basis van IQ, de wijze van onderwijs en de leeftijd.

 

 

 

 

Meer info >>>

Motivatieproblemen

Motivatieproblemen zijn problemen met de reden om iets te doen of ondernemen, hoe sterk dit is en hoe lang iemand dit volhoudt. Motivatieproblemen uiten zich in slechtere prestaties dan te verwachten is, niets afmaken, eigen zin doen, geen hulp accepteren, geen initiatief nemen voor verbetering, onverschillige houding tijden lessen, …

 

 

 

Meer info >>>

Opvoedingsmoeilijkheden

Iedere ouder-kindrelatie kent wel een periode waarin opvoedingsmoeilijkheden aan de orde zijn. Een opvoedingsprobleem is een probleem in de relatie tussen kind en ouder. Er zijn kindfactoren die ervoor kunnen zorgen dat het niet altijd even makkelijk is om je kind op te voeden of ouder- of systeemfactoren die het evenwicht kunnen verstoren en conflicten veroorzaken.

 

 

Meer info >>>

Ontwikkelingsproblemen

Ontwikkelingsproblemen zijn problemen in de ontwikkeling van het kind. Dit kan op diverse domeinen voorkomen: cognitief, motorisch, sociaal, emotioneel, relationeel,…  Wanneer er sprake is van erge problemen, spreekt men van ontwikkelingsstoornissen.

 

 

 

 

Meer info >>>

Psychosomatische klachten

Psychosomatische klachten zijn lichamelijke klachten van het kind waarvoor geen duidelijke medische oorzaak gevonden wordt. In sommige gevallen zijn eenvoudige maatregelen niet voldoende en ontstaat er somatisatie (= psychische spanning die in lichamelijke klachten of symptomen wordt vertaald), die de basis vormt van somatoforme stoornissen. 

 

 

Meer info >>>

Problemen met sociale vaardigheden

Er is sprake van een probleem met sociale vaardigheden als er een onevenwicht is tussen rekening houden met anderen (sensitiviteit) en voor jezelf en je eigen belangen opkomen (assertiviteit). Dit kan zich uiten in afhankelijkheid, teruggetrokkenheid, maar ook in agressie.

 

 

Meer info >>>

Stress of spanningsgerelateerde klachten

Een te hoge werkdruk, teveel te doen thuis, ingrijpende gebeurtenissen, zorgen, conflicten en dagelijkse ergernissen kunnen stress geven. Daardoor kan je uit balans raken. Veel en langdurige stress kan psychische en/of lichamelijke klachten veroorzaken. Spanningsklachten kunnen zich uiten in lichamelijke klachten of psychische klachten.

 

Meer info >>>

Tics en ticstoornissen 

Tics zijn goed observeerbare, plotseling optredende, snelle, niet-ritmische, repetitieve, stereotiepe bewegingen of geluiden. Ze verschillen in aard, complexiteit, frequentie, beloop en intensiteit. 

 

 

 

 

 

Meer info >>>