Leerproblemen

Schools leren is gericht op het verwerven van vaardigheden als lezen, schrijven en rekenen. Dit zijn vaardigheden die grote maatschappelijke relevantie bezitten. Niet goed mee kunnen op school is dus een ingrijpende negatieve ervaring voor ouders en kind. Specifieke leerproblemen zijn onverwachte, fundamentele moeilijkheden bij het leren lezen, spellen, schrijven of rekenen. Het hoofdkenmerk is de discrepantie tussen wat het kind presteert en wat er verwacht kan worden op basis van IQ, de wijze van onderwijs en de leeftijd.

 

Er zijn verschillende soorten leerproblemen:

1. Specifieke lees- en spellingsproblemen (dyslexie):

Kinderen met dyslexie hebben moeite met de techniek van lezen en spellen omdat er geen echte automatisering ontstaat. Voor verdere uitleg hieromtrent verwijs ik graag naar het onderdeel logopedie.

2. Specifieke rekenproblemen (dyscalculie):

Kinderen met dyscalculie hebben moeite met het leren en onthouden van rekenkundige feiten en met het uitvoeren van berekeningen. Voor verdere uitleg hieromtrent verwijs ik graag naar het onderdeel logopedie.

 

Er zijn nog tal van andere leerproblemen die we niet allemaal aanbod kunnen laten komen. De bovenvermelde problemen zijn de meest voorkomende leerproblemen.

 

Behandeling

Na telefonische aanmelding wordt een afspraak gemaakt bij de logopediste. In onderlinge afspraak wordt er soms een doorverwijzing gedaan naar de psychologe. Tijdens een intakegesprek wordt de hulpvraag in kaart gebracht en wordt er samen met het kind en de ouders een vervolgbehandeling opgesteld.

 

De behandeling van een leerprobleem vindt meestal plaats bij een logopediste. Als een leerprobleem geassocieerd is met andere problemen zoals gedragsproblemen of emotionele problemen, dan wordt er samen gewerkt met een psychologe. Bij de psychologe volgt er een uitgebreid belevingsonderzoek van het kind of de jongere, om probleemgebieden te onderkennen. De specifieke invulling van de therapie wordt aangepast aan de vragen/noden van het kind of de jongere. Ouders moeten ook betrokken worden bij het opstellen van een individueel behandelingsplan.